Privaatsuspoliitika

Meie järgime isikuandmeid töödeldes Euroopa andmekaitsereegleid (GDPR). Seoses sellega oleme koostanud MOST Ärikool privaatsuspoliitika.

Isikuandmete töötlemisel tagame, et

 1. töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev,
 2. isikuandmeid kogume täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärasel eesmärkidel ning me ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus,
 3. kogume võimalikult väheseid andmeid, ehk isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt,
 4. isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastame neid ning kustutame või parandame viivitamata kõik töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed,
 5. isikuandmeid säilitame kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse,
 6. isikuandmeid töötleme usaldusväärselt ja turvaliselt.

Seadusliku isikuandmete töötlemise tagamiseks täidame järgmisi tingimusi (vähemalt üks peab olema täidetud):

 1. Andmesubjekt (töötaja, klient, õppija) peab andma nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
 2. Töötleme isikuandmeid andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks.
 3. Töötleme isikuandmeid MOST Ärikool kui vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks.
 4. Töötleme isikuandmeid, kui see on vajalik andmesubjekti eluliste huvide kaitsmiseks.

Me ei töötle isikuandmeid, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Eelpoolnimetatud andmeid töötleme ainult siis, kui töötaja on andnud selgesõnalise nõusoleku vastavat infot töödelda ning selle info töötlemine on vajalik seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks tööandjal. Andmeid töötaja ametiühingusse kuulumise või mittekuulumise kohta on vaja tööandjal selleks, et täita Töölepinguseadusest tulenevaid kohustusi.

Kui isikuandmed ei ole saadud andmesubjektilt, teeme andmesubjektile teatavaks järgmise teabe:

 1. Vastutava töötleja – MOST Ärikool
 2. Andmekaitseametniku kontaktandmed – Valeria Metsallik, tel. +372 555 65 149

MOST Ärikool poolt kogutavate isikuandmete töötlemise eesmärk on seaduse (Täiskasvanute koolituse seadus) poolt toodud nõuete täitmine.

MOST Ärikool poolt kogutavate isikuandmete liigid on: inimese nimi ja isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress.

Teabe isikuandmete vastuvõtjate kohta – MOST Ärikool

Isikuandmete säilitamise ajavahemiku – säilitame viis aastat kogutud andmeid.

Andmesubjektil on õigus saada meilt, kui vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja järgmise teabega: töötlemise eesmärk, isikuandmete liigid, vastuvõtjad kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse, kavandatav isikuandmete säilitamise ajavahemik, teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele. Kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt, siis olemasolev teave nende allika kohta;

Andmesubjektil on õigus nõuda, et meie kui töötleja parandaksime viivitamatult teda puudutavad ebaõiged isikuandmed.

Andmesubjektil on õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, esitades täiendavat infot ja võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke.

Andmesubjektil on õigus nõuda, et meie kui vastutav töötleja kustutaksime viivitamatult teda puudutavad isikuandmed („õigus olla unustatud“).

Kustutame kogutud isikuandmed kohe, kui:

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need kogusime.
 • andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi.
 • andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes.
 • isikuandmeid oleme töödelnud ebaseaduslikult.
 • seadus seda nõuab.